Personuppgiftspolicy

UddevallaMålarna är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner
vi erhåller I samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller
administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men utan att det sker kan vi
inte åta oss ett uppdrag.

Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera uppdraget samt för redovisnings-och
faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att behandlingen är nödvändig
för att kunna fullgöra vårt avtal eller för att kunna ingå sådant avtal med dig.

Uppgifterna kan också användas för affärs-och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och
riskhantering. Uppgifterna som behandlas I syfte att utveckla och analysera verksamheten
behandlas på grundval av vart berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera
med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan vara olika koncern-eller systerbolag för
informations-och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut
personuppgifter till utomstående annat än I de fall då (i)det särskilt överenskommits mellan oss
och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina
rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller
efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar
utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma
att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt
för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas under avtalets löptid, eller den längre tid som påkallas av ärendets
natur. Uppgifter som behandlas I syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns
verksamhet sparas under en tid om efter den senaste kontakten. Om du avanmäler
dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de
personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera
uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt
att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också
rätt att få del av dina personuppgifter I ett maskinläsbart format, om du är missnöjd med vår
behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket Sverige är
Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten I
det land där du bor eller arbetar.


Kontakta oss på 0522-14460 om du har några frågor angående vår behandling av personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig är UddevallaMålarna.

Cookies

Uddevallamalarna.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt.

Cookies den här sajten är PHPSESSID som används för PHP för att hålla reda på var användaren befinner sig vilket är en viktig del i att hemsidan skall fungera överhuvudtaget. Vi använder dock inga cookies för att hämta statisik om Ert användade.

Om du inte accepterar användning av cookies på vår webbplats kan du stänga av eller begränsa cookies via webbläsarens inställningar.
Läs mer cookies och om hur du går tillväga på Post- och telestyrelsens webbplats.